Statut

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO DZIAŁAJĄCEGO
PRZY ZAKŁADZIE CHEMII SANITARNEJ I PROCESÓW MEMBRANOWYCH

1 Postanowienia ogólne

Koło Naukowe przyjmuje nazwę: Studenckie Koło Naukowe Techniki Membranowe.
Koło działa przy Zakładzie Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej.

Strukturę i organizację Koła określa statut Koła. Statut Koła wchodzi w życie z dniem
rejestracji Koła. Koło prowadzi działalność w oparciu o środki finansowe pochodzące z dotacji
i darowizn oraz wypracowanych środków własnych.

2 Cele działania Koła

Celem Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej inżynierii i ochrony
środowiska ma rzecz wykorzystania technik i procesów membranowych w powyższych
dziedzinach.

Celem Koła jest również integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach badawczych.

Koło prowadzi działalność popularyzatorską poprzez organizowanie otwartych wykładów
i pokazów oraz wyjazdów szkoleniowych dla członków Koła.

3 Członkowie Koła

Członkami Koła mogą być studenci Politechniki Śląskiej.

Zarząd Koła przyznaje tytuł Członka Honorowego Koła osobom szczególnie zasłużonym dla Koła. Członek Honorowy Koła nie musi być studentem Politechniki Śląskiej.

Zarząd Koła przyznaje miano Przyjaciela Koła osobom i instytucjom wspierającym finansowo działalność Koła.

Członkostwo w Kole powstaje z dniem zdeklarowania chęci przystąpienia do Koła
i zatwierdzenia przez Zarząd Koła.

Zarząd Koła ma prawo pozbawić członkostwa w Kole w wypadku niewypełniania przez
członka Obowiązków Członka Koła. Od decyzji Zarządu przysługuje możliwość odwołania do Walnego Zebrania Członków Koła, w terminie miesiąca od daty powiadomienia o skreśleniu
z listy członków.

4 Obowiązki Członków Koła

Członkowie Koła mają obowiązek aktywnie przyczyniać się do kształtowania i realizacji
programu Koła.

Członkowie Koła są zobowiązani do przestrzegania założeń zawartych w niniejszym Statucie oraz uchwał podjętych przez Zarząd Koła.

5 Prawa Członków Koła

Członkowie Koła mają bierne i czynne prawo wyborcze do Zarządu Koła. Członkowie mają prawo do uczestniczenia w imprezach zorganizowanych przez Koło oraz do korzystania ze sprzętu i materiałów naukowych będących własnością Koła.

6 Struktura organizacyjna

Organami Koła są: Walne Zebranie Członków Koła i Zarząd Koła.

Koło posiada opiekuna naukowego wyłanianego spośród pracowników naukowych Zakładu.

Koło może posiadać Zastępcę opiekuna naukowego wyłanianego spośród pracowników lub doktorantów Zakładu.

7 Walne Zebranie Członków Koła

Walne Zebranie Członków Koła tworzą Członkowie Koła.

Walne Zebranie Członków Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

Walne Zebranie Członków Koła wybiera Zarząd Koła, to jest: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika w wyborach tajnych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane na wniosek Zarządu Koła lub co najmniej dziesięciu Członków Koła, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Walne Zebranie Członków Koła rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Koła.

8 Prawa i Obowiązki Zarządu

Zarząd reprezentuje Koło przed władzami Politechniki, Instytutu i Zakładu oraz poza
uczelnią.

Zarząd utrzymuje stały kontakt z Opiekunem Naukowym Koła.

Zarząd czuwa nad realizacją programu Koła.

Zarząd realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków Koła.

Zarząd informuje członków Koła o sprawach dotyczących działalności Koła.

Zarząd ma prawo proponować poprawki do Statutu Koła.

Zarząd przygotowuje propozycje uchwał Walnego Zebrania Członków Koła.

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej członków liczby Członków Zarządu.

9 Rozwiązanie Koła

Walne Zebranie Członków Koła podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Koła w wyborach jawnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków.